Takto môže v budúcnosti vyzerať Liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach

Spoločnosť  Jaromíra Krejcara je nezisková organizácia pomenovaná na počesť  autora – architekta Liečebného domu Machnáč. Vznik organizácie je vyústením vyše 10-ročného občianskeho a kultúrneho úsilia umeleckej skupiny Opustená (re)kreácia. 

Spoločnosť  Jaromíra Krejcara spája odborníkov, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, samosprávu, podnikateľský a bankový sektor, grantové schémy a médiá v prospech záchrany Machnáča na národnej, „československej“ ako aj európskej úrovni. Viac o nás.

Liečebný dom Machnáč je mimoriadne hodnotným architektonickým dielom avantgardnej architektúry  postaveným v období medzivojnovej Československej republiky. Táto ikonická funkcionalistická budova, ktorá je slovenským ekvivalentom slávnej vily Tugendhat, patrí spoločne s pamiatkami UNESCO, akými sú Bauhaus v Dessau alebo Sanatórium v Paimio, medzi klenoty európskej moderny.

Jaromír Krejcar (1895 – 1950) bol významným pražským architektom medzivojnového obdobia.

Spolu s Karlom Teigem, Jaroslavom Seifertom či Vítezlavom Nezvalom bol členom avantgardnej skupiny Devětsil. Architektúru vyštudoval u ďalšieho významného českého architekta Jána Kotěru a už jeho prvé dielo, palác Olympic z roku 1926, si získalo obdiv samotného Le Corbusiera. Architekt Krejcar realizoval v roku 1937 aj Československý pavilón na svetovej výstave umenia a techniky (Expo) v Paríži. Tento pavilón zo skla a ocele na brehu Seiny v susedstve Eiffelovej veže, ktorým Krejcar vzdal hold konštruktivistickej architektúre, získal v Paríži Zlatú medailu.

Liečebnému domu Machnáč plánujeme po obnove vrátiť  funkciu kúpeľného domu so službami kaviarne a reštaurácie, ako aj ubytovaním pre širokú verejnosť. Dopĺňať  ju bude medzinárodné rezidenčné centrum pre umelcov a architektov. Vzniknúť  tu má aj nová inštitúcia – Dokumentačné stredisko architektúry 20. storočia s knižnicou a tiež priestor pre usporiadanie menších kultúrnych aktivít, ktorý v Trenčianskych Tepliciach chýba. 

Liečebný dom Machnáč vzhľadom na svoju svetovú unikátnosť  musí byť  obnovený ako pamiatka kategórie UNESCO, a teda prísnosť  zachovania diela musí byť  nekompromisná. Preto nie je možné jej formu prispôsobovať  novým funkciám, ktoré nerešpektujú jej dispozičné, materiálové a prevádzkové limity. Sme presvedčení, že toto jedinečné dielo nie je možné násilne adaptovať  na novú funkciu, naopak je potrebné prispôsobiť  prípadnú funkciu domu pri zachovaní jeho 100% pôvodnosti. 

Prísne technické a energetické normy, ktorými sa riadi nová výstavba majú výnimku pri kultúrnych pamiatkach. Funkcia a prevádzka domu musia byť  podriadené a prispôsobené pamiatkovej ochrane. Chýbajúce sociálne zariadenie na izbách môže niektorých ľudí odradiť,  avšak príklady zo sveta naznačujú, že to nemusí byť  vážny problém. Svetoznámy Bauhaus v Dessau ako pamiatka UNESCO ponúka podobný typ ubytovania v bývalom študentskom internáte, o ktoré je veľmi veľký záujem.

Liečebný dom Machnáč v súčasnosti vlastní firma Keorlen Trade s.r.o., momentálne so sídlom v Uherskom Hradišti. 

Od roku 2008 sa majiteľ Liečebného domu Machnáč zmenil päťkrát. Zväčša išlo o schránkové firmy, ktoré boli personalne vzájomné prepojené. Títo vlastníci ponechali pamiatku od roku 2012 bez ochrany a náležitej starostlivosti. Liečebný dom Machnáč tak sprístupnili vandalom, čo spôsobilo, že z jeho interiérov zmizlo množstvo cenných pôvodných predmetov a materiálov (mosadzné zábradlia, liatinové radiátory, elektrické a vodovodné rozvody, vybavenie sanity a kuchyne a i.). Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne opakovane vyžadoval nápravu a viackrát uložil aj pokuty, ktoré neboli dodnes uhradené.

O.z. Machnáč vzniklo v septembri 2020, teda až po tom, ako sme verejne oznámili, že plánujeme Liečebný dom Machnáč zachrániť, hoci aj vyvlastnením. V jeho štruktúrach sú ľudia s napojením na vlastníka objektu. Nájomnú zmluvu podpísali s majiteľom deň potom, ako Okresný súd v Trenčíne vydal predbežné opatrenie a zákaz majiteľovi narábať s majetkom. Máme za to, že ide o účelovú akciu zo strany majiteľa s cieľom vyhnúť sa dôsledkom, ktoré ho môžu čakať  vzhľadom k tomu, že sa o objekt roky nestaral.

Jediným cieľom Spoločnosti Jaromíra Krejcara je záchrana, obnova a následná ochrana a údržba bývalého Liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach.

Naším primárnym cieľom je dohoda s vlastníkom objektu. Aj preto sme ho od roku 2020 opakovane vyzývali na rokovanie, naše snahy ostali bez odozvy.  

V máji 2021 sme majiteľovi zaslali priamu ponuku na odkúpenie objektu za výkupné v hodnote 416 000 Eur. Je to čiastka, ktorá bola určená nezávislým súdnym znalcom ako všeobecná hodnota objektu. Ak v lehote 90 dní od doručenia návrhu na odkúpenie nedôjde k uzavretiu dohody, ktorá bude podkladom pre prevod vlastníckeho práva, Spoločnosť  Jaromíra Krejcara plánuje iniciovať  vyvlastňovacie konanie vo verejnom záujme v zmysle zákona  č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyvlastnenie je krajnou formou obmedzenia vlastníckych práv, ktoré sú definované Ústavou SR. Avšak Ústava SR rovnako definuje ochranu kultúrneho dedičstva, ktoré v istých prípadoch stojí nad súkromným vlastníctvom. Tým prípadom je krajné zanedbávanie starostlivosti a ignorovanie vlastnej zodpovednosti, ktoré vedú k zániku kultúrneho dedičstva. Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim definuje postup v takýchto prípadoch a určuje aj sumu, ktorú vyvlastňovací subjekt musí zložiť  na účet vyvlastňovaného.             V tomto prípade sa jedná o čiastku za tie nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom ochrany kultúrneho dedičstva.  

V prípade Liečebného domu Machnáč boli nezávislým súdnym znalcom vo februári 2021 vyčíslené na všeobecnú technickú hodnotu vo výške                      320 336, 25 EUR. 

Vyvlastňovaný subjekt má právo brániť  sa proti začatému vyvlastňovaciemu konaniu. V takom prípade bude vec postúpená príslušnému súdu a celý proces môže trvať aj niekoľko rokov.

Referenčné náklady vypočítané z podobných obnov v Európe napovedajú, že náklady na komplexnú obnovu začínajú na úrovni 3000 eur na m2 stavby, čo v prípade Liečebného domu Machnáč predstavuje približne 15 miliónov eur.

Tieto prostriedky plánujeme získať  od viacerých medzinárodných inštitúcií, ktoré sú pripravené s obnovou Liečebného domu Machnáč pomôcť.  Uchádzať  sa budeme o podporu všetkých dostupných dotačných schém a využiť  chceme aj rôzne formy crowdfundingu. Obnove objektu by rovnako veľmi pomohol zisk titulu Európskeho hlavného mesta kultúry pre mesto Trenčín, kde je obnovený Liečebný dom Machnáč súčasťou programu.  

Podpora verejnosti je pre nás mimoriadne cenná.

  • Vyjadriť  ju môžete šírením našej snahy na sociálnych sieťach. 
  • Pre viac informácií odporúčame prihlásiť  sa na odber newslettra, v ktorom informujeme o našich krokoch.
  • Pomôcť  nám môžete aj finančne cez platformu darujme.sk

Ďakujeme, že vám osud Liečebného domu Machnáč nie je ľahostajný.

Spoločnosť Jaromíra Krejcara je pripravená prevziať zodpovednosť za starostlivosť o Liečebný dom Machnáč. Súčasnému majiteľovi predložila ponuku na jeho odkúpenie.

Vlastníctvo zaväzuje k zodpovednosti. Vlastniť znamená starať sa. V prípade Liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach si však majitelia dlhodobo túto povinnosť neplnili, v dôsledku čoho je táto mimoriadne cenná národná kultúrna pamiatka od svojho zatvorenia v roku 2001 nestrážená a prístupná nepovolaným osobám, chátra a je opakovane devastovaná. Súčasný majiteľ nevykonal opatrenia, ktoré by zabránili jej poškodeniu, zničeniu a odcudzeniu prvkov pamiatkovej hodnoty, ani opatrenia na obnovenie jej funkcií a riadneho užívania.

Celá TS

Krajský súd v Trenčíne potvrdil rozhodnutie Okresného súdu zo septembra 2020 o neodkladnom opatrení.

Na základe návrhu MK SR Krajský súd (KS) v Trenčíne potvrdil neodkladné opatrenie. Majiteľovi liečebného domu pozastavil nakladanie s nehnuteľnosťou. MK SR zakročilo, keďže vlastníci nechávali dlhé roky vedome budovu chátrať a vyhýbali sa plateniu pokút.

MK SR preto podalo návrh na vydanie neodkladného opatrenia, Okresný súd Trenčín vydal 24. septembra 2020 uznesenie, ktorým nariadil neodkladné opatrenie zakazujúce vlastníkovi nakladať s objektom. Uznesenie nebolo právoplatné a vlastník sa odvolal.

V máji 2021 bolo MK SR doručené uznesenie Krajského súdu v Trenčíne vo veci neodkladného opatrenia a o odvolaní sa voči uzneseniu súdu prvej inštancie spoločnosťou Keorlen Trade. Krajský súd v Trenčíne potvrdil uznesenie súdu prvej inštancie o zákaze nakladať vlastníkovi s nehnuteľnosťami, a to scudziť ich, založiť alebo inak ich zaťažiť právami tretích osôb.

Čo je Kultúrna udalosť roka 2020?

Natália Milanová
ministerka kultúry

Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí v náročných podmienkach tvorili v reálnom či virtuálnom svete. Ak by som mala vybrať len jeden mimoriadny počin roka v kultúre, chcela by som vyzdvihnúť angažovanosť, zanietenosť a spoločnú snahu kultúrnej obce, neziskovej organizácie Spoločnosť Jaromíra Krejcara, samosprávy mesta a ministerstva kultúry zachrániť a obnoviť bývalý liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach, dlhodobo chátrajúcu funkcionalistickú krásu. Som presvedčená, že vlastníctvo národnej kultúrnej pamiatky zaväzuje aj voči budúcim generáciám. Túto snahu vnímam ako autentický prejav vzťahu ku kultúrnym hodnotám.

Viac na Denník N

Projekt: ideálna pamiatková obnova Liečebného domu Machnáč

V akej podobe by mohla v budúcnosti fungovať jedna z kľúčových budov československej moderny? Rozhovor s architektmi Martinom Kvitkovským a Martinom Vargom z ateliéru ô na architektonickom portáli archinfo.sk

Sme súčasť Bystrín

Stali sme sa súčasťou Bystrín, ktoré spájajú občiansky aktívnych ľudí na celom Slovensku. Občianske združenie Bystriny vzniklo odčlením časti tímu od Aliancie Fair-play. Bystriny spájajú združenia ako Za slušné Slovensko, Gotická cesta, Kláštor v Rožňave či Záhrada v Banskej Bystrici a iné. Bystriny prebrali aj udeľovanie ceny Biela vrana.

Zbierka s Čiernymi dierami

Osoby, ktoré vlastnia Machnáč a ich okolie, si nevie predstaviť, že by sa ľudia vedeli spojiť za dobrú vec akou je záchrana Národnej kultúrnej pamiatky. Vy ste ukázali, že to je možné. Iba za 24 hodín nás viac ako 800 ľudí podporilo sumou vyše 11 000 EUR! Veľmi si vašu podporu vážime. Ďakujeme Čierne diery, že nám so zbierkou pomohli a venovali grafiky od Daniely Olejníkovej a Miroslava Cipára. #spoluzamachnac #zachranmemachnac

Dnes je pamiatkovo chránený Machnáč v Trenčianskych Tepliciach zdevastovaný, takto by mohol vyzerať po rekonštrukcii (+foto)

Architektonické riešenie ateliéru ô po prvýkrát ukazuje, ako slávny Machnáč vyzeral vo svojej pôvodnej forme – a ako by opäť vyzerať mohol, ak by sa Spoločnosti Jaromíra Krejcara podarilo získať pamiatku do vlastníctva a zrekonštruovať ju. Viac na Denník N

Liečebnému domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach svitá nádej na obnovu

Tlačová správa, 3.december 2020, Trenčianske Teplice Nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara dnes predstavila zástupcom mesta a médií zámer obnovy Liečebného domu Machnáč. Ten by sa mal po dokončení stať pevnou súčasťou spoločenského a kultúrneho života obyvateľov mesta a centrom, kde sa budú pravidelne konať prestížne medzinárodné podujatia. Ilustračná fotografia: Zdroj Impulz.press, fotograf Peter Čačko

Súboj projektov na obnovu LD Machnáč, primátorka a poslanci upozornili na chátrajúce budovy v meste

Záznam prezentácie neziskovej organizácie Spoločnosť Jaromíra Krejcara a o.z. Machnáč na mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach. Primátorka počas vypočutia odprezentovala prepojenia zakladateľov o.z. Machnáč na viacero chátrajúcich budov v meste. Viac sa dozviete zo záznamu.