Zámer obnovy

Zámer obnovy Liečebného domu Machnáč

  • Ubytovanie pre verejnosť, ponechaná funkcia liečebného domu
  • Rezidenčné centrum pre umelcov, vedcov
  • Dokumentačné stredisko architektúry 20. storočia na Slovensku
  • Kaviareň, reštaurácia
  • Prísna pamiatkova obnova
  • Snaha o zápis do svetového zoznamu UNESCO

Autormi návrhu štúdie pamiatkovej obnovy sú architekti Martin Kvitkovský a Martin Varga z ateliéru ô, ktorí vo svojom návrhu  obnovy liečebného domu Machnáč vychádzali z dostupných archívnych podkladov. “Práca so starými fotografiami bola čistým bádateľstvom v pravom zmysle slova. Objavovali sme nové zariaďovacie prvky, detaily, štruktúry, povrchy,” priblížil prácu architekt Kvitkovský. V návrhu obnovy Machnáč žiari farbami ako v roku 1932. Vôbec po prvýkrát má verejnosť možnosť vidieť jeho farebnú bohatosť, ktorú dobové čiernobiele fotografie ukrývajú. Machnáč sa svojou bohatou farebnosťou môže hrdo hlásiť k svetovému dedičstvu akými sú pamiatky holandského De-Stijl alebo nemeckého Bauhausu. 

Po obnove, bude funkciu kúpeľného domu so službami kaviarne a reštaurácie ako aj ubytovaním pre širokú verejnosť dopĺňať medzinárodné rezidenčné centrum pre umelcov a architektov. Vznikne tu aj nová inštitúcia – Dokumentačné stredisko architektúry 20. storočia s knižnicou venovanej architektúre a možnosťami pre archiváciu architektúry, ktoré na Slovensku zatiaľ chýbajú. V dome nebude chýbať miesto pre usporiadanie menších kultúrnych aktivít, ktoré v meste chýbajú. Celý kultúrny program Machnáča ako aj jeho funkcia sa kreuje v rámci kultúrneho rozvoja regiónu a samotnej kandidatúry Trenčína, ako Hlavného mesta európskej kultúry na rok 2026.   

Kutátorky Ivana Rumanová a Zuzana Jakalová, ktoré pracujú na obsahovej náplni LD Machnáč: „Základnou víziou obnovy Liečebného domu Machnáč je čo najväčšie zachovanie pôvodnej štruktúry, funkcie aj filozofie tejto mimoriadnej budovy. Vychádzame z uvažovania Jaromíra Krejcara, ktorý v LD Machnáč limitoval súkromný priestor izieb iba na najfunkčnejšie minimum, na úkor veľkoryso koncipovaných priestorov pre kolektívnu rekreáciu a spoločné trávenie času – chodieb, foyer, terás, salónikov a kaviarní. Proti tejto základnej filozofii LD Machnáč, ktorá tvorí podstatnú časť jeho výnimočnosti, krásy a génia loci nechceme nijako bojovať. Nechceme pretvoriť budovu do podoby ďalšieho priemerného hotela, ani z nej vytvárať do seba uzatvorené umelecké centrum. Naopak, chceme pritakať jej filozofii rovnostárskosti a zdieľania, a zdôrazniť ich dôležitosť pre súčasnosť.“

Henrieta Moravčíková, členka správnej rady Spoločnosti Jaromíra Krejcara a predsedníčka Slovenského zastúpenia Docomomo International: „Machnáč má obrovský potenciál pre medzinárodné sieťovanie. Práve tento objekt a mesto Trenčianske Teplice sú ideálnym miestom pre konanie medzinárodnej prestížnej konferencie Docomomo, ktorá sa uskutočňuje každé dva roky. Sieťovanie medzinárodných výskumno-vzdelávacích inštitúcii s partnermi práve v Machnáči prinesie mestu prestíž a uznanie. ”  

Na projekte spolupracovali:
Andrea Kalinová a Martin Zaiček zo Spoločnosti Jaromíra Krejcara, architektka Lenka Borecká, historik architektúry Peter Szalay (Oddelenie architektúry HÚ SAV), Ivan Pilný z Katedry reštaurovania VŠVU / AFAD, ktorí identifikovali pôvodnú farebnosť a kurátorky Zuzana Jakalová a Ivana Rumanová, ktoré vytvárajú obsah Machnáča ako kultúrno-vzdelávacieho centra.

Podklady: ateliér ô

Rozhovor s autormi návrhu pamiatkovej obnovy, architektami Martinom Kvitkovským a Martinom Vargom z ateliéru ô na archinfo.sk

Rezidenčné centrum

Umelecké rezidencie sú typom kultúrnej a umeleckej prevádzky, ktorá na rozdiel od klasických výstav kladie dôraz na procesuálnosť, dlhodobý charakter projektu, výskumné zameranie, prepojenie rezidentov s lokálnym prostredím a kontextom. Rezidenčné pobyty poskytujú čas a priestor pre reflexiu, ako i technické a intelektuálne zázemie pre tvorbu (spravidla diéty, adekvátny mesačný honorár, ateliér, ubytovanie, produkčnú a odbornú podporu, prístup k archívom, k pracovnej dielni, podporu pri networkingu s miestnymi profesionálmi atd.). V praxi to znamená, že rezident/ka žije určitú dobu mimo miesto svojho bydliska, zoznamuje sa s novým prostredím, nadväzuje kontakty s miestnymi aktérmi a inštitúciami. Rezidencie sú preto veľmi efektívnou a prirodzenou formou networkingu na nadregionálnej a medzinárodnej úrovni. Rezidenčné programy najmä v poslednej dekáde nie sú limitované len na umeleckú tvorbu, sú tiež otvorené vedcom, teoretikom a multidisciplinárnym spoluprácam. Výstupom rezidencií môže byť produkcia diela/textu, alebo určitá forma verejnej prezentácie. Na Slovensku existuje niekoľko zdrojov financovania rezidenčných programov – a to tak z verejných zdrojov (FPU, mestské a regionálne dotačné schémy, Literárny fond), európskych dotácií (Creative Europe, Artists In Residence), ako i z zdrojov súkromných nadácií.

Rezidenčné centrá fungujú po celom svete v rôznych typoch infraštruktúr a priestorov: Od fariem cez bývalé industriálne objekty, historické budovy, kultúrne pamiatky, až po hotely, či jednoduché zariadenia v prírode. 

Rezidenčný program v LD Machnáč vnímame ako súčasť živej reflexie a aktualizácie myšlienok tejto výnimočnej budovy. Rezidenti s rôznych oborov by tiež mali pracovať s dokumentami uložené v DSA20.

Dokumentačné stredisko architektúry 20. storočia na Slovensku (skratene DSA20)

je neverejnou vzdelávacou inštitúciou, ako aj dokumentačno – prezentačným strediskom zameraným na hodnoty architektúry 20. storočia na Slovensku s presahmi k medzinárodnému kontext architektúry vo vzťahu k slovenskej architektúre. 

Súčasťou programu DSA20 je aj metodické centrum, ktorého činnosť sa bude prostredníctvom projektov a medzinárodných spoluprác s podobnými inštitúciami vo svete a v susedných krajinách (napr. česká COPA) zameriavať najmä na odbornú činnosť (tvorbu metodík), na edukačné, poradenské a konzultačné aktivity dotýkajúce sa problematiky obnovy pamiatok architektúry 20. až 80. rokov 20. storočia. Zamýšľaná platforma vznikne vďaka kompletnej obnove Liečebného domu Machnáč, čím sa podarí vytvoriť zodpovedajúce zázemie metodického centra. Pri obnove Liečebného domu Machnáč budú aplikované metodiky strediska navrhnuté a realizované v praxi vyskúšané ako vzorové metodické postupy pre obnovu pamiatky tohto typu, ktoré budú následne prezentované vo fáze prevádzkovej. 

Je nevyhnutné zdôrazniť, že podobná, ako navrhovaná činnosť Dokumentačného strediska architektúry 20. storočia na Slovensku v súčasnosti nie je vykonávaná žiadnou verejnou ani neverejnou inštitúciou, s výnimkou Oddelenia architektúry Historického ústavu SAV, ktoré však dokumentuje architektúru 20. storočia len virtuálne. Pamiatkový úrad SR nevypracováva na rozdiel od Českého Památkového ústavu žiadnu komplexnú metodiku obnovy hmotného kultúrneho dedičstva architektúry  20. storočia na Slovensku, čoho dôsledkom je nepomerne malé zastúpenie objektov tohto obdobia v zoznamoch NKP ako aj málo príkladov ich zdarilej obnovy. Naopak, sme často svedkami devastačných zásahov realizovaných bez komplexného a prepracovaného metodického usmernenia príslušných KPÚ. 

DSA20 bude svoje služby poskytovať záujemcom najmä z oblasti architektúry, stavebníctva a histórie. Významnou skupinou sú majitelia nehnuteľných pamiatok architektúry 20. storočia aj odborníci z radov pamiatkovej starostlivosti. Dopyt je zaručený predovšetkým vďaka skutočnosti, že služby národného metodického centra budú do značnej miery unikátne (celoštátnu pôsobnosť, jedinečné know-how, veľký počet stavieb tzv. Modernej architektúry v SR).

Významnou pridanou hodnotou je spolupráca DSA20 s partnermi projektu obnovy Liečebného domu Machnáč, ktorí projekt obnovy podporujú. Ide o partnerstvo s najvýznamnejšími vzdelávacími inštitúciami doma akými sú Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Oddelenia architektúry Historického ústavu SAV ale aj významné české školy akými sú Vysoké učení technické (najmä s Fakultou architektúry – FA ČVUT). Všetky tieto inštitúcie tu získajú optimálne možnosti pre štúdium a rozvoj metodík a postupom obnovy architektúry moderny 20. storočia ako aj priestor pre šútudium jeho typológie. Po realizácii obnovy bude DSA20 platformou a fyzickým priestorom tvoriacim optimálne podmienky pre organizovanie odborných seminárov umožňujúcich školenie pracovníkov zameraných na obnovu pamiatkových domov z obdobia moderny. Obe organizácie využijú optimálnym spôsobom potenciál ponúkaný rekonštrukciou LD Machnáč s perspektívou pre vznik Národného dokumentačného a metodického strediska pre obnovy a dokumentáciu architektúry 20.storočia.